Uzgajivači najavljuju duple cijene svinjetine – EVO KADA NAS ČEKA POSKUPLJENJE

Od ka­da se ba­vim ovim po­slom, ni­sam doživio ova­ko vi­so­ke ci­je­ne njih - re­kao je Maljčić

Ubrzo se otva­ra se­zo­na svi­njo­ko­lja, te iako je tre­nu­tna ci­je­na to­vnih svi­nja oko pet KM po ki­lo­gra­mu, zbog ne­dos­tat­ka stočnog fon­da ova ci­je­na bi mo­gla bi­ti zna­tno veća, kažu uz­ga­ji­vači svi­nja.

Pred­sje­dnik Sa­ve­za udruženja po­ljo­pri­vre­dnih proi­zvođača Re­pu­bli­ke Srpske Sto­jan Ma­rin­ko­vić re­kao je za „Ne­za­vi­sne no­vi­ne“ da su ci­je­ne sad vi­so­ke, ali da će do kra­ja go­di­ne bi­ti zna­tno veće.

– Tre­nu­tne ci­je­ne to­vnih svi­nja su od 4,5 KM do pet KM, dok je ci­je­na pra­sića od 4,30 KM do 4,80 KM. Ci­je­ne bi mo­gle bi­ti još veće uko­li­ko se ogra­niči uvoz me­sa iz Evrop­ske uni­je s ob­zi­rom na to da je po­nu­da ve­oma ma­la – re­kao je Ma­rin­ko­vić, do­da­jući da se stočni fond sma­nju­je iz go­di­ne u go­di­nu.

CIJENE DO KRAJA GODINE

Pre­ma nje­go­vim ri­ječima, re­al­no je očeki­va­ti da ci­je­ne do kra­ja go­di­ne bu­du veće i za du­plo.

Mi­šo Maljčić, pred­sje­dnik Udruženja svi­nja­ra RS, re­kao je za „Ne­za­vi­sne no­vi­ne“ da će zbog ne­od­stat­ka do­maće proi­zvo­dnje bi­ti veća po­tražnja, a sa­mim ti­me i veće ci­je­ne.

– Pra­sići su tre­nu­tno naj­jef­ti­ni­ji od svih ka­te­go­ri­ja svi­nja. Oni se kreću do 4,5 KM do pet KM, dok su teže to­vne svi­nje oko pet KM – re­kao je Maljčić i do­dao da je po­nu­da na trži­štu ve­oma lo­ša.

– Ne­ma­mo ni po­nu­du, ali ni uvoz ko­ji je kon­ku­ren­tan do­maćoj pro­zvo­dnji, baš iz tog ra­zlo­ga očeku­je­mo veće ci­je­ne – na­vo­di Maljčić.

Pre­ma nje­go­vim ri­ječima, kru­pne svi­nje do 200 ki­lo­gra­ma će bi­ti od pet KM do 5,5 KM.

– Krmače ko­je se ko­ris­te za in­dus­trij­sku pre­ra­du su dos­ti­gle ci­je­ne od četi­ri KM. Od ka­da se ba­vim ovim po­slom, ni­sam doživio ova­ko vi­so­ke ci­je­ne njih – re­kao je Maljčić i do­dao da bi oko no­vo­go­diš­njih pra­zni­ka ci­je­ne pra­sića mo­gle bi­ti oko de­set KM po ki­lo­gra­mu.

– Od 40 do 50 od­sto je sma­nje­na proi­zvo­dnja krmača, sa­mim tim je za to­li­ko sma­nje­na po­nu­da pra­sića – re­kao je Maljčić.

KOME ĆE BITI GORE?

Ka­ko is­tiče, vi­še ne­ma jef­ti­nog stočnog fon­da.

– Ne zna se hoće li bi­ti go­re uz­ga­ji­vaču ili po­tro­šačima – za­ključuje Maljčić.

Dra­ško Ba­njac, pred­sje­dnik Udruženja far­me­ra RS, re­kao je za „Ne­za­vi­sne no­vi­ne“ da je proi­zvo­dnja uni­šte­na.

– Hra­na je sku­pa, na­ma se ne is­pla­ti držati sto­ku. Ne­ma­mo ni računa pro­da­va­ti po nis­kim ci­je­na­ma – re­kao je Ba­njac.

Ka­ko je re­kao, ako bu­de uvo­za iz dru­gih ze­ma­lja, on neće bi­ti ni pri­bližno kva­li­te­tan kao do­maća proi­zvo­dnja.

 

Izvor: Aloonline.ba