Izdato upozorenje na moguće poplave u BiH

Na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH (FBiH) prognozira se od 14. do 18. maja porast vodostaja usljed novih značajnijih padavina, posebno na slivovima Bosne, Vrbasa, Une i Sane, saopšteno je iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

U saopštenju se navodi da se očekuje dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na srednjem i gornjem dijelu sliva rijeke Bosne, te na slivovima Une i Sane u FBiH.

Bujične poplave u FBiH moguće su i na slivovima rijeka Fojnica, Sana, te Glina i Korana.

U naredna tri dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području gornjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne, gornjeg dijela sliva Vrbasa, na slivovima Une i Sane, te na slivu Gline i Korane.

Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje opština u Unsko-sanskom, Srednjobosanskom, Kantonu Sarajevo i Zeničko-dobojskom kantonu.

“Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu sa ovlaštenjima, a službama koje sprovode mjere i aktivnosti zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez”, ističe se u saopštenju.

Iz Agencije navode da nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama, te da ih pravovremeno obavijeste i daju smjernice da bi stanovništvo moglo preduzeti mjere samozaštite radi predupređenja eventualne štete.

 

Izvor: Banjaluka.net